top of page

Om oss

Lamendo AB har alltid drivits med grundvärderingen att vi strävar efter att överträffa våra kunders behov. Våra kommunikationskanaler är alltid öppna — vår relation med våra kunder börjar redan första dagen vi möts, och den slutar inte förrän de är fullt nöjda med vårt arbete.

Lamendo AB är specialiserade inom all sorts fasad-puts och murning där vi innehar ensamrätten till puts systemet Decor-Cem, som har funnits i Sverige sedan 60-talet.  Med åren har Lamendo AB även startat upp nya avdelningar inom tak, mark och bygg. Vi erbjuder helhetslösningar som är skräddarsydda för varje kunds behov.Lamendo AB är ISO Certifierade inom nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad enligt ISO 9001 och ISO 14001.
När du anlitar oss kan du räkna med att uppnå de resultat du söker. Hör av dig redan idag, och upptäck fördelarna av att arbeta med Lamendo AB.

Byggentreprenader

Vi följer alla standarder och ser till att all personal samt underentreprenörer har behörighet för den verksamhet dom ansvarar för. Väljer ni oss som totalentreprenör, underlättar det processen då vi ser till att allt utfört arbete utförs under kontrollerade former och fackmannamässigt samt att all material som används är hållbart och miljögodkänt.

Kvalitetpolicy

Vi på Lamendo AB ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och en pålitlig och kompetent samarbetspartner, i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer.

 • Engagemang och kompetens kännetecknar vår verksamhet och kunden ska alltid få ett vänligt och professionellt bemötande.

 • Reklamationer behandlas snabbt och professionellt.

 • Vi erbjuder tjänster där vi lovar det vi kan hålla, och håller det vi lovar. 

 • Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.

 • Övergripande kvalitetsmål skall vara att ge våra kunder den produkt som avtalats med de krav på kvalitet, utförande och leveranstider som gäller för projektet.

Miljöpolicy

Vi på Lamendo AB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och övriga intressenter. Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

I vårt bolag ska vi i våra projekt se till att:

 • Minst uppfylla de lagar och krav som ställs på oss.

 • Hushålla med råvara, material och energi.

 • Ha en väl fungerande källsortering.

 • Arbeta miljöinriktat med kunder och leverantörer.

 • Genom ständiga förbättringar minska vår totala miljöpåverkan.

 • Arbeta förebyggande med risker/möjligheter för att minska föroreningar.

 • Tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.

Grundläggande i vårt miljöarbete är att ta reda på vad det är i vår verksamhet som har en miljöpåverkan (direkt eller indirekt) och då framför allt en betydande påverkan. Vi inledde därför vårt miljöarbete med en miljöutredning där vi identifierade de miljöaspekter, risker och möjligheter som finns i verksamheten och inom vilket område de finns.

Miljömål 2023: Öka effektiviteten i transporterna och i användningen av drivmedel och minska körsträckan.
Exempel på miljömål som berörs utav detta miljömål: Generations målet, Begränsad klimatpåverkan, Hav i 
balans, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och 
vattendrag.

Uppföljning av miljöaspekter sker bl.a via bevakning av berörd lagstiftning, avstämning av de satta miljömålen på olika nivåer samt mätning av hur våra miljöpåverkande aktiviteter ligger till i förhållande till gällande gränsvärden. Våra miljöaspekter finns rangordnade och riskbedömda (sannolikhet att det inträffar/konsekvens om det inträffar), från de med störst påverkan till de med minst påverkan. Utifrån riskvärdet utformas handlingsplaner vilket samtidigt blir detaljerade mål för styrning av verksamheten.

Avstämning av aspekterna sker en gång per år eller vid behov, då förnyad riskbedömning genomförs. Om verksamheten utökas eller på något annat sätt förändras och medför nya/förändrade aspekter ansvarar respektive chef för att dessa kommer in vid uppdatering. Uppdateringar sker bl.a i samband med interna revisioner och ledningens genomgångar. Vid bedömning av aspekterna tas också hänsyn till omsättningsförändringar samt till de livscykelstadier som vår verksamhet kan påverka (till exempel: avfall, transport, leverans och användning).

Historia

Lamendo AB grundades år 2015 av Labinot Demaliaj med kunniga yrkesmän från olika byggområden. Tillsammans skapades ett mycket lyckat byggkoncept vilket har medfört att Lamendo AB fram tills idag har vuxit stadigt för varje år. 

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
Image by Joanna Kosinska
bottom of page